Foreldretvist/barnefordeling – Foreldreansvar – Fast bosted – Samvær – Barnebidrag

Barnerett

I foreldretvistsaker etter samlivsbrudd, er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Samarbeid
om barna kan være en prøvelse for foreldrene, som selv kanskje opplever en vond tid i forbindelse
med samlivsbruddet. Alle parter, og særlig barna, har likevel alt å tjene på at foreldrene samarbeider
og kommer frem til en god forliksavtale der barnas beste står i fokus.

Advokatfirmaet Tønset AS yter bistand i forbindelse med utenrettslige avtaler og mekling om
foreldreansvar, fast bosted og samværsrett. Dersom foreldrene ikke kommer frem til en løsning
utenfor domstolene, bistår vi også i den rettslige prosessen, enten det gjelder mekling, rettsmøter
eller hovedforhandling for domstolene. Vi kan også være behjelpelig i forbindelse med spørsmål om
barnebidrag.

Hjelpetiltak  og samarbeid med barneverntjenesten – Akuttvedtak – Omsorgsovertakelse – Samvær – Adopsjon – Plassering i institusjon eller fosterhjem

Barnevernrett

Etter norsk rett er det foreldre som har ansvaret for barns omsorg. I visse tilfeller kan imidlertid
barneverntjenesten gripe inn i familier med hjelpetiltak eller tvangstiltak for å sikre barn
tilfredsstillende omsorg. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) har som formål å sikre at barn
og unge får trygge oppvekstvilkår, og at barn og unge som lever under skadelige forhold får
nødvendig hjelp til rett tid. Når vilkårene er oppfylt, har barneverntjenesten en plikt til å sørge for
dette. Noen ganger kan imidlertid foreldre oppleve kommunikasjonen og samarbeidet med
barneverntjenesten som urettferdig og belastende. Foreldre kan også oppleve at barneverntjenesten
fatter tvangsvedtak uten at de har tilstrekkelig grunnlag for det. Slike vedtak kan påklages.

Advokatfirmaet Tønset AS påtar seg oppdrag i barnevernsaker. Blant annet yter vi bistand overfor
barneverntjenesten når det er satt inn hjelpetiltak i hjemmet, i klageprosesser for Fylkesnemnda for
barnevern og sosiale saker, samt ved overprøving av Fylkesnemndas vedtak for domstolene. Parter i
barnevernsaker har som hovedregel krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss dersom du har behov
for bistand i en barnevernsak.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer