Fornærmede – Straffesaker – Kontoret for Voldsoffererstatning – Oppreisning

Bistandsadvokat

Den som er fornærmet i en straffesak, kan ha et særlig behov for å få ivaretatt sine interesser – både i forbindelse med politietterforskningen, og under rettssaken mot skadevolder. Kanskje fornærmede har behov for bistand ut over dette også?

Fornærmede kan ha krav på erstatning av skadevolder. De vanligste erstatningspostene er voldsoffererstatning eller oppreisningserstatning (erstatning for tort og smerte), men også andre erstatningsposter kan være aktuelle. Advokat Lene Tønset har gjentatte ganger bistått fornærmede både under politietterforskning og i straffesaker mot skadevolder. Videre har hun på vegne av fornærmede i voldssaker fremmet krav om voldsoffererstatning for Kontoret for voldsoffererstatning. Hun har også erfaring med å søke det offentlige om billighetserstatning.

Du har selv rett til å bestemme hvem som skal være din bistandsadvokat. Det offentlige dekker utgiftene til bistandsadvokat dersom vedkommende advokat blir oppnevnt av domstolen. Vi søker om oppnevnelse for deg.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer