Riktig pris for riktig arbeid

Priser

Våre erfarne advokater yter juridisk bistand til privatpersoner, og har fokus på faglig dyktighet, god juridisk rådgivning og tett oppfølging. Vi ser dine behov, og sammen finner vi de beste løsningene.

Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!

Timepriser

Alminnelig timepris varierer fra kr. 2 000 (kr. 2 500 inkl mva) til kr. 2 600 (kr. 3 250 inkl mva). For næringsklienter vil timeprisen være kr. 2 800 (kr. 3 500 inkl mva). Ved henvendelse til Advokatfirmaet Tønset AS, vil du få oppgitt den timepris som vil gjelde for ditt oppdrag, før oppdragsbekreftelse opprettes.

Du kan lese våre generelle betingelser i vår oppdragsavtatale som gjelder for alle klientoppdrag her.

For personskadesaker og pasientskadesaker er timeprisen kr. 2 800 (kr. 3 500 inkl mva). I det store flertallet av personskadesakene, vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke dine rimelige og nødvendige advokatutgifter. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen, og i enkelte tilfeller under ansvarsutredningen. Vi søker om dekning av advokatutgifter til NPE for deg.

Dersom det er helt spesielle forhold som gjør seg gjeldende, kan det inngås særskilte avtaler om lavere timepris eller fastpris. Dette kan f.eks. være oppdrag som bistandsadvokat, der det ikke foreligger offentlig oppnevnelse, eller oppdrag av særlig stor sosial eller velferdsmessig betydning for klienten.

Fri rettshjelp

Advokatfirmaet Tønset AS påtar seg ansvaret for å undersøke om du kan ha rett til fritt rettsråd/fri rettshjelp, eller om omkostningene kan dekkes under din private rettshjelpsdekning. Dersom fri rettshjelp innvilges av det offentlige, må du være forberedt på å betale egenandel. Egenandel vil påløpe etter rettshjelplovens bestemmelser. For de fleste oppdrag vil egenandelen pr. i dag utgjøre kr. 1 215, men kan bli høyere i lovens tilfeller. Kontakt oss gjerne for en vurdering.

Ved offentlig oppnevning av bistandsadvokat, dekker det offentlige advokatutgiftene.

Oppdragsbekreftelse

Ved nye oppdrag, utsteder Advokatfirmaet Tønset AS en oppdragsbekreftelse, eller det inngås en oppdragskontrakt. Der vil blant annet oppdraget bli beskrevet og det gis opplysninger om hvilke betingelser og priser som gjelder for det aktuelle oppdraget. Det opplyses også om klageadgangen klienten har gjennom Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Advokatfirmaet Tønset AS følger de retningslinjer som Advokatforeningen har utarbeidet vedrørende prissetting av advokattjenester. Med mindre det er inngått særskilt avtale om fastpris eller annen salærfastsettelse, vil salæret bli beregnet etter medgått tid. Andre faktorer, slik som saksfelt, oppdragets kompleksistet, det oppnådde resultat og de verdier som er involvert, vil også ha betydning for det skjønn som kan utøves ved salærfastsettelsen.

Ut over selve salæret, vil særskilte utlegg som Advokatfirmaet Tønset AS har i forbindelse med saken, bli fakturert klienten. Klienten må være forberedt på at det kan påløpe merverdiavgift på utlegg (dette gjelder ikke utlegg i forbindelse med offentlige gebyrer).

Vi fremlegger dokumentasjon på den tid som er medgått gjennom timelister. Minstetid som noteres er 15 minutter (0,25 timer).