Forsvarer – Anmeldelse – Varetektsfengsling – Straffeforfølgelse

Strafferett

Enhver som er mistenkt, siktet eller tiltalt for en straffbar handling, har rett til å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Man velger selv hvem man vil ha som sin forsvarer. Politiet skal opplyse om hvilke rettigheter man har når det gjelder forsvarer. Dersom du er usikker på dine rettigheter bør du ta kontakt med oss.

Det lønner seg å oppsøke forsvarer tidlig, gjerne før avhør, slik at du kan rådføre deg med din forsvarer om hva du bør gjøre. Du har som mistenkt eller tiltalt i en straffesak flere rettigheter, og forsvareren skal blant annet påse at dine rettigheter blir overholdt. Blant annet har du ingen plikt til å forklare deg, eller til å bistå politiet i etterforskningen mot deg selv eller dine nærmeste. Du har også rett til å få informasjon om hva du er anklaget for, og se sakens dokumenter. Du kan også kreve bestemte etterforskningskritt for å innhente bevis, foreta vitneavhør eller undersøkelser. Vi bistår selvsagt også ved varetektsfengsling, hovedforhandling og andre rettsmøter.

Er lovens vilkår oppfylt, skal det offentlige dekke kostandene til forsvarer. Hvis du ikke har krav på at det offentlige betaler, har du likevel krav på forsvarer, men da må du dekke utgiftene selv. Vi avklarer alltid dette på forhånd slik at du har kontroll på alle eventuelle utgifter i saken.

Dersom du har vært utsatt for en uriktig anmeldelse, siktet i en straffesak som blir henlagt, eller på annen måte vært utsatt for en uberettiget straffeforfølgning, kan du søke erstatning fra staten. Vi kan også bistå ved gjenopptakelse av straffesaker.

Våre advokater

Les mer
Les mer