Asyl – Arbeidstillatelser – Utvisning – Statsborgerskap

Utlendingsrett

Advokatfirmaet Tønset AS har lang og bred erfaring på utlendingsfeltet og kan bistå i alle type saker, både etter utlendingsloven og statsborgerloven. Det kan være saker om asyl og beskyttelse, saker etter Dublin-regelverket, opphold på humanitært grunnlag, familieinnvandring, arbeidstillatelser, au pair-tillatelser, EØS-tillatelser, permanent opphold, utvisning, tilbakekall, visum og statsborgerskap.

Lovgivningen og regelverket på utlendingsfeltet er omfattende og komplisert. En del saker blir avslått bare fordi søknaden ikke er levert på riktig måte, uten at utlendingsmyndighetene har tatt stilling til om noen av vilkårene er oppfylt. For mange av sakene er det også et søknadsgebyr, og du kan risikere å måtte søke på nytt hvis det er noe feil ved søknaden. En ny søknadsprosess kan ta tid. Det kan i mange sammenhenger derfor være verdt å få hjelp av en advokat som kan dette tidlig i prosessen.

Videre kan det i forbindelse med et avslag være vanskelig å forstå hvorfor utfallet har blitt som det har blitt, og hva som bør med i en klage for å øke muligheten for å få omgjort vedtaket. På en del områder er det også frister som må overholdes. Det gjelder både ordinære klagefrister, samt tilsvar ved blant annet forhåndsvarsel om tilbakekall og utvisning.

Vi i Advokatfirmaet Tønset AS kan bidra både med generelle råd og veiledning, samt bistå under selve søknadsprosessen og i forbindelse med et avslag (klage). Vi tar prosedyreoppdrag på dette feltet og kan bistå med å vurdere om et vedtak fra utlendingsforvaltningen bør bringes videre inn for retten.

I de fleste asylsaker vil man ha rett til gratis advokat, men det er først når det foreligger et avslag fra UDI. I visse saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse kan man ha rett til fri rettshjelp (gratis advokathjelp) uten behovsprøving. I andre sakstyper vil det avhenge av sakstypen og inntektsgrunnlaget ditt om du har rett på fri rettshjelp. Vi kan bistå deg med å søke om dette.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal bistå deg med din sak!

Våre advokater

Les mer
Les mer