Som fornærmet i en straffesak kan du ha rett på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Du har automatisk rett på oppnevnt bistandsadvokat i blant annet saker som gjelder;

  • mishandling i nære relasjoner
  • voldtekt og andre seksuallovbrudd
  • brudd på oppholds- og kontaktforbud
  • menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse
  • i en del tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte.

Det åpnes også opp for å ha rett til bistandsadvokat i «andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat».  Vi vurderer om du kan ha rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Advokatfirmaet Tønset hadde nylig en klient hvor retten ga oppnevning som bistandsadvokat. Vår klient ble slått ned på byen, som blant annet medførte at han fikk omfattende tannskader. Det ble domfellelse for kroppsskade i saken, og vår klient ble tilkjent både erstatning for økonomisk tap og 40.000 kr i oppreisningserstatning.

Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!