Advokatene hos Advokatfirmaet Tønset har en månedlig spalte i Romerikes blad hvor våre advokater svarer på juridiske spørsmål fra RBs lesere. Nedenfor kan du lese artikkelen fra august, hvor advokat Lene Tønset svarer på spørsmål knyttet til avslag på uføretrygd.

Har du spørsmål? Send det gjerne til oss på post@tonset.no, kanskje spørsmålet ditt kommer på trykk!

Spørsmål fra leser:

Jeg har i mange år vært plaget med dårlig helse, med blant annet migrene, muskel- og leddsmerter. Noen dager er ok, men jeg er aldri smertefri, og har dager jeg ikke en gang kommer meg ut av sengen. For noen år siden jobbet jeg deltid i en butikk, men jeg var ofte sykemeldt, og ble til slutt langtidssykmeldt. Nå har jeg fått avslag på uføretrygd fordi NAV mener jeg ikke har gjennomført nok hensiktsmessig behandling eller nok arbeidsrettede tiltak. Jeg skjønner ikke det, fordi jeg har vært på forskjellige utredninger og behandlinger uten å bli særlig bedre. Jeg har også vært på en arbeidsutprøving gjennom NAV som konkluderte med at jeg ikke kan jobbe. Hva skal jeg gjøre?

Svar:

Takk for ditt spørsmål til spalten vår. Det er nok mange som har fått avslag på søknad om uføretrygd akkurat på samme grunnlag som deg fordi NAV mener at man ikke i tilstrekkelig grad har gjennomgått hensiktsmessig behandling og/eller tilstrekkelig hensiktsmessig arbeidsrettede tiltak.

Det første du bør gjøre, er å gå nøye igjennom vedtaket. Er det noe i begrunnelsen for avslaget du er uenig i, eller mener er feil? Har NAV fått tilsendt alle opplysninger, eller er det noen opplysninger de mangler? Hvis du etter denne gjennomgangen av vedtaket mener at avslaget er gitt på uriktig grunnlag, kan du klage på vedtaket. Du kan legge ved nye eller supplerende opplysninger hvis du har det. Du må klage innen seks uker fra du mottok vedtaket.

Hvis klagefristen har gått ut, eller du erkjenner at du ikke har gjennomført nok hensiktsmessig behandling og arbeidsutprøving, foreslår jeg at du kontakter legen din for å se på alternative behandlingsformer. Jeg foreslår også at du hører med saksbehandleren din i NAV om hvilke andre tiltak enn de du allerede har prøvd, som kan passe for deg.

Min erfaring er at det skal en del til for at NAV anser behandlings- og tiltaksvilkåret i folketrygdloven § 12-5 for oppfylt. Selv om uføretrygd kan ytes gradert (redusert), og på ulike måter kan kombineres med arbeidsinntekt, er uføretrygd en varig ytelse som kan strekke seg over svært mange år – helt frem til man har krav på alderspensjon. Uføretrygd kan kanskje karakteriseres som «siste utvei», og man må ha forsøkt «alt» først. Man skal være så sikker man kan på at uføretrygd er riktig ytelse. Det er derfor en høy terskel for å oppfylle vilkårene om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget uføretrygd, men det mest sentrale vilkåret er at inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst halvparten. Videre må årsaken til den nedsatte inntektsevnen i hovedsak være sykdom eller skade. Det er selve evnen til å arbeide eller å skaffe seg inntekt som er det sentrale for vurderingen av om inntektsevnen er varig nedsatt. I vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt, ser man blant annet på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Disse momentene ses i sammenheng med de helsemessige begrensingene du har, og skal vurderes opp mot enhver type arbeid, ikke bare opp mot det arbeidet du hadde tidligere.

For å kunne vurdere om inntektsevnen din er varig nedsatt med minst halvparten på grunn av helseplager, må det først konstateres at du har en sykdom eller skade. Dette gjøres gjerne ved en legeerklæring eller annen medisinsk dokumentasjon.

Når sykdom eller skade er konstatert, må du deretter ha forsøkt hensiktsmessig behandling av sykdommen eller skaden for å se om du kan bli bedre. Det at behandlingen må være «hensiktsmessig» betyr i korte trekk at behandlingen må ha som mål å bedre inntekts- og arbeidsevnen din. Behandlingen må være tilpasset deg og din helsemessige situasjon.

Siden du har flere ulike helseplager, er det den samlede helsetilstanden som vurderes opp mot inntektsevnen. Det er likevel bare de helseplagene som har betydning for inntektsevnen din, som må undergis hensiktsmessig behandling. Helseplager som ikke har innvirkning på arbeidsevnen din, ses bort fra i denne sammenhengen.

Det kan være greit å vite at behandling som bare tar sikte på å forhindre forverring, dvs. såkalt vedlikeholdsbehandling, ikke anses som hensiktsmessig behandling etter folketrygdloven § 12-5. Vedlikeholdsbehandling vil ikke bedre arbeidsevnen din og er dermed ikke hensiktsmessig i lovens forstand.

Vilkåret om at du må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling er ikke oppfylt hvis du fremdeles er under behandling med utsikt til bedring av inntektsevnen. Hvis det er en mulighet for at du kan bli bedre, er du ikke ferdig avklart. Det er fremdeles usikkert om din arbeidsevne er varig nedsatt.

Vilkåret om gjennomgått hensiktsmessig behandling er heller ikke oppfylt hvis du har avsluttet en behandling som du burde ha fortsatt, eller dersom du burde ha byttet til en annen og bedre egnet behandling. Som for eksempel å forsøke andre medisiner enn det du har brukt til nå.

I tillegg til å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling av sykdommene dine, må du også ha gjennomgått  arbeidsrettede tiltak, med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige. Disse tiltakene skal være individuelt tilpasset deg. Det er derfor viktig at du diskuterer spørsmålet med din saksbehandler i NAV slik at dere i fellesskap kan finne frem til arbeidsrettede tiltak som er tilpasset deg og din situasjon, og som kan øke inntektsevnen din og hjelpe deg til enten å skaffe arbeid, øke arbeidsinnsatsen din eller beholde lønnet arbeid som du allerede har. Arbeidsrettede tiltak kan for eksempel være arbeidsutprøving i regi av NAV, eller det kan være utdanning.

Skrevet av advokat Lene Tønset

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på tlf.: 40 00 36 60 eller post@tonset.no. Du kan også ta kontakt med Lene direkte på tlf. 926 02 401:  eller lene@tonset.no

Vi hjelper deg gjerne!