Når du begynner i en jobb plikter arbeidsgiver å utstede en arbeidsavtale. Dine rettigheter og plikter, som blant annet krav på lønn, skal fremgå av arbeidsavtalen.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde, herunder krav til informasjon om lønn og andre ytelser som arbeidstakeren har krav på. Ikke sjeldent skjer det imidlertid at avtalen ikke er blitt skrevet i det hele tatt, eller at avtalen ikke inneholder tilstrekkelig informasjon om lønn og andre ytelser. Det betyr imidlertid ikke at du ikke skal ha betalt for det arbeidet du utfører. I tilfeller hvor kontrakten ikke sier noe om lønn og andre ytelser, vil den måtte suppleres med lovens utgangspunkter mm.

Tidspunktet for når lønn skal utbetales er normalt sett regulert i arbeidsavtalen. Dersom tidspunktet for lønnsutbetaling mot all formodning ikke har blitt spesifisert i arbeidsavtalen, skal lønn utbetales minst to ganger i måneden, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (1).

Når det er sagt hender det at arbeidsgiver, uavhengig av hva som står i arbeidskontrakten, enten nekter eller ikke kan betale lønn til sine ansatte.

Arbeidsgiver bestrider lønnskravet

I tilfeller der arbeidsgiver nekter å utbetale lønn, bør du så raskt som mulig sende et skriftlig påkrav til arbeidsgiveren hvor du krever at uteblitt lønn utbetales. Vi anbefaler at du i kravsbrevet setter en rimelig frist for arbeidsgiver til å gjøre opp – for eksempel 14 dager. Et påkrav bør også inneholde en spesifisering av tidsrommet for opparbeidet lønn, herunder skyldig beløp og kontonummer. Presiser gjerne også at brevet er å anse som et påkrav og prosessvarsel i medhold av tvisteloven, slik at du ved fortsatt manglende betaling kan forfølge saken rettslig.

Dersom arbeidsgiver fortsatt ikke betaler, kan du ta ut forliksklage mot arbeidsgiver for å få dom for kravet. En dom for kravet vil gi deg tvangsgrunnlag for inndrivelse av kravet hvis arbeidsgiver fremdeles ikke betaler til tross for at det foreligger dom for kravet. Med en dom kan du kreve at namsmannen skal tvangsinndrive kravet overfor arbeidsgiveren din.

Vær oppmerksom på at du må betale et rettsgebyr for behandling av saken i forliksrådet, som per i dag er kr 1 345. Vinner du saken, kan du kreve at arbeidsgiver dekker dine sakskostnader (husk at det er begrensninger på hvor mye du kan få dekket), samt rettsgebyret. Ved begjæring om utlegg og senere tvangsfullbyrdelse, må det også betales et gebyr til namsmannen. Til sammen utgjør gebyr for tvangsinndrivelse kr 2 824. Dette gebyret kan du også krever at arbeidsgiveren dekker.

Kan jeg kreve kompensasjon for forsinket utbetaling av lønn?

Nei, du kan dessverre ikke kreve kompensasjon ved forsinket utebaling. Du har imidlertid krav på at arbeidsgiver betaler forsinkelsesrenter fra det tidspunkt lønnen skulle ha vært utbetalt og frem til betaling skjer. Forsinkelsesrentesatsen justeres to ganger årlig, og du kan enkelt beregne hva du har krav på i renter ved bruk av kalkulator for forsinkelsesrente. Per i dag utgjør forsinkelsesrenten 8,5 %.

 Arbeidsgiver kan ikke betale ut lønn

 Hvis arbeidsgiver ikke kan betale ut lønnen din, er fremgangsmåten delvis den samme som i tilfeller hvor arbeidsgiver nekter å utbetale lønn. Du må først sende et påkrav til arbeidsgiveren, hvor du ber om at skyldig lønn gjøres opp innen en gitt frist.

Dersom arbeidsgiveren ikke betaler innen 4 uker etter at du har sendt påkravet, vil vi anbefale du følger opp med et konkursvarsel. Bakgrunnen for dette er at når arbeidsgiver ikke kan betale, vil det som regel være fordi arbeidsgiver ikke har midler til å betale løpende utgifter, herunder lønn til sine ansatte.

Dersom arbeidsgiver heller ikke betaler etter at konkursvarselet er sendt, vil neste skritt være å sende konkursbegjæring til domstolen. Du kan altså begjære arbeidsgiver konkurs, og samtidig krever dekning av uteblitt lønn fra den statlige lønnsgarantiordningen.

Merk at det stilles strenge krav til hva et konkursvarsel skal inneholde, det kan derfor være lurt å søke advokatbistand i forbindelse med utforming av konkursvarsel og videre prosesser. Nødvendige utgifter til advokatbistand kan kreves dekket av lønnsgarantiordningen.

Kort oppsummert

Uansett årsak til uteblitt utbetaling fra arbeidsgiver, vil vi på generelt grunnlag anbefale at kravet fremmes raskt, og at du ikke venter for lenge med å forfølge kravet rettslig dersom arbeidsgiver ikke gjør opp for seg. Venter du for lenge med å forfølge kravet, kan du risikere å tape rett til utbetaling av lønnen din grunnet passivitet eller foreldelse.

Er du usikker på hvordan du går frem, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som vil kunne bistå deg med inndrivelsen av uteblitt lønn.

Skrevet av advokatfullmektig Zaneta Izabela Baczkowska

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på tlf.: 40 00 36 60 eller post@tonset.no. Du kan også ta kontakt med Izabela direkte på tlf. 413 86 658:  eller izabela@tonset.no

Vi hjelper deg gjerne!