Forskjellen på en vedvarende fullmakt og en fremtidsfullmakt knytter seg til tidspunktet for ikrafttredelse av fullmakten. En fremtidsfullmakt er en fullmakt som først trer i kraft fra det tidspunktet det foreligger legeerklæring om at du på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta dine interesser. En vedvarende fullmakt er en fullmakt som først brukes som en alminnelig fullmakt, men som deretter går over til å fungere som en fremtidsfullmakt når du har kommet i en slik alvorlig helsetilstand. I motsetning til fremtidsfullmakten som kanskje trer i kraft en gang i fremtiden, vil den vedvarende fullmakten altså kunne brukes allerede fra det tidspunktet den er signert.

Denne type fullmakter er en nyvinning ved vergemålsreformen som trådte i kraft i 2013, og er et privat alternativ til alminnelig vergemål – hvor det er Fylkesmannen som overtar ansvaret. Dette gir deg en unik mulighet til å bestemme selv hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du ikke lengre er i stand til det selv. Det er i all hovedsak ingen offentlig innblanding. Du kan bruke en du stoler på og som kjenner deg godt, og du kan være med å påvirke hva som faktisk skal skje når du ikke lenger selv kan ivareta dine interesser, som for eksempel salg av bolig, forskudd på arv, gaver, pleie mm. Det kan også forhindre konflikt i familien rundt hva som skal gjøres med ulike formuesgoder. Ved at Fylkesmannen overtar blir midlene dine låst og dine nærmeste får ikke glede av dine verdier.

Mange har, ofte av praktiske grunner, en ordning hvor de har gitt en helt alminnelig fullmakt til en nærstående, for eksempel ett av barna, slik at han eller hun kan betale regninger, ha kontakt med helsevesenet og NAV osv.  Den som har fått en slik alminnelig fullmakt kan imidlertid ikke lenger hjelpe deg med denne fullmakten i hånd dersom du skulle komme i en slik alvorlig helsetilstand som medfører at du ikke kan ivareta egne interesser. Hvis du ønsker å gripe muligheten til å planlegge alderdommen mens du fremdeles kan og sørge for at det ikke blir nødvendig å opprette vergemål, må du derfor opprette enten en vedvarende fullmakt eller en fremtidsfullmakt.

Vedvarende fullmakter og fremtidsfullmakter må oppfylle en del formkrav som følger av vergemålsloven kapittel 10. Felles for begge typer av fullmakter er at det er et krav om at de er skriftlige og at de er ment å ha en fremtidsvirkning, altså at fullmakten skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger makter å ivareta interessene dine innenfor de områdene som fullmakten gjelder. Videre er det krav om at fullmakten opprettes på riktig måte med blant annet vitner til signering. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt og vedvarende fullmakt stilles tilnærmet de samme formkravene som ved opprettelse av testament. Det innebærer blant annet krav om at vitnene som skal undertegne på fullmakten er over 18 år og ikke i nær familie med fullmektigen, og at vitnene skal være til stede når du signerer fullmakten.

Det er et viktig poeng å skrive en slik fullmakt «i god tid». På det tidspunktet fremtidsfullmakten eller den vedvarende fullmakten opprettes, er det et krav om at du som oppretter fullmakten ikke allerede har alvorlig svekket helbred eller sinnslidelse. For enkelt å kunne dokumentere dette, anbefaler vi å innhente en legeerklæring som bekrefter at du helsemessig er i stand til å opprette en slik fullmakt og forstår hva det innebærer.

Uansett om du velger å opprette en vedvarende fullmakt eller en fremtidsfullmakt, er det du selv som dikterer innholdet i fullmakten. Hvor vidtgående fullmakten skal være, er opp til deg. Skal den du utpeker som fullmektig kun ha anledning til å disponere over dine kontoer, eller skal han/hun for eksempel også ha anledning til å selge din bolig dersom du flytter på sykehjem eller i omsorgsbolig. Vær oppmerksom på at dersom fremtidsfullmakten, eller den vedvarende fullmakten fra det tidspunktet den har virkning som en fremtidsfullmakt, skal brukes ved tinglysing av fast eiendom må fylkesmannen stadfeste ikrafttredelsen av fullmakten. Ved boligsalg oppstår også spørsmålet om pengene fra salget av boligen skal bli stående på konto frem til din død, eller om hele eller deler av salgssummen skal kunne utbetales som gave eller forskudd på arv til dine arvinger. Ved at du på forhånd bestemmer over dette, kan du også hindre konflikter i familien rundt forvaltningen av dine eiendeler.

Mange begrenser omfanget av fremtidsfullmakten til kun å gjelde salg av fast eiendom, utdeling av arveforskudd og betaling av regninger. Dersom fullmakten er svært begrenset, vil det kunne være en rekke beslutninger og handlinger som faller utenfor fullmakten. For å kunne foreta slike beslutninger og handlinger må det dermed opprettes vergemål. Vi anbefaler derfor at du nøye vurderer omfanget av fullmakten, slik at du er sikker på at den dekker dine behov den dagen du får bruk for den.

Skrevet av advokat Nina Oskarsson.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på tlf.: 40 00 36 60 eller post@tonset.no, eller Nina direkte på tlf.: 938 95 788 eller nina@tonset.no, dersom du trenger bistand med å opprette en fremtidsfullmakt. Vi hjelper deg gjerne!