Hva skjer hvis du skader deg på jobb – hvilke rettigheter har du? Og hvilke plikter har din arbeidsgiver?

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

Arbeidsgiver er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, dette gjelder uansett hva slags virksomhet man arbeider i. Arbeidergiver, eieren av bedriften, kan selv være med på yrkesskadedekningen.

Dersom en arbeidsgiver forsømmer seg og ikke tegner forsikring, vil en ansatt som kommer til skade likevel sikres rett til erstatning gjennom yrkesskadeforsikringsforeningen, som i sin tur retter regresskrav mot arbeidsgiver. Om arbeidsgiver ikke er søkegod angår heldigvis ikke det den uheldige skadelidte.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen

Yrkesskadeforsikringen dekker skader og sykdommer som oppstår på arbeid, i arbeidstiden, under utførelse av arbeid. Forsikringen gir rett til full erstatning, uten hensyn til om noen har skyld i ulykken. Med full erstatning menes erstatning for økonomisk tap og varig medisinsk invaliditet.

Økonomisk tap vil si inntektstap som er differansen av hva som utbetales av NAV i form av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon og hva du ville hatt i inntekt uten skaden. Påførte og fremtidige utgifter som har direkte sammenheng med skaden skal også dekkes.

Utgifter til advokat dekkes, det er rimelige og nødvendige påførte utgifter som har direkte sammenheng med skaden og skal erstattes av forsikringsselskapet.

Varig medisinsk invaliditet er en medisinsk vurdering, der skaden må være varig og betydelig, det vil si minst 15 %.

Det må være årsakssammenheng mellom skade og tap. Det er du som skadelidt som har bevisbyrden for at dekningsmessig skade har inntruffet og du må dokumentere tapet ditt.

Oppsøk lege. Oppsøk advokat. Spar på kvitteringer.

Arbeidstaker

Det må foreligge et ansettelsesforhold for at du skal anses å være arbeidstaker. Ansettelsesforholdet skal i formelt sett være regulert av en arbeidsavtale, hvor det også skal fremgå hva som er dine ordinære arbeidsoppgaver, hva som er arbeidsstedet og hva som er din arbeidstid, men det er ikke krav om at du skal fremlegge arbeidsavtalen din som vedlegg til skademeldingen. Det er dessverre mange arbeidsgivere som slurver med arbeidsavtale, men hvor det likevel foreligger et fullt ut gyldig ansettelsesforhold.

Hva er en skade?

En «skade» defineres som en plutselig uventet ytre begivenhet som ligger utenfor arbeidets alminnelige ramme, eller en ytre hendelse som medfører en belastning eller påkjenning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i arbeidet. Maleren som faller ned av stillaset som følge av konstruksjonssvikt er en klassisk plutselig og uventet skade, mens gymlæreren som får en muskelstrekk når en øvelse vises, ikke utgjør en plutselig ytre hendelse eller en belastning som ligger utenfor det som er normalt i arbeidet som gymlærer.

Hva er en yrkessykdom?

Yrkessykdom er en sykdom som følger av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Det er kun såkalte «listesykdommer» som godkjennes. Det er lovgiver som i forskrifts form har vedtatt hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdom, derav begrepet «listesykdommer».  Fra 1. mars 2020 er Covid-19 tatt inn på listen over yrkessykdommer og sikrer derved rettigheter til helsepersonell og andre yrkesutøvere som utsettes for smitterisiko. Tidligere var KOLS og løsemiddelskade hyppig representert i skadesaker, men har som følge av strenge arbeidsmiljøregler over tid gitt færre den type yrkessykdom.

 Hva er «arbeidstid» og arbeidssted – i koronatid?

I utgangspunktet er arbeidstiden den tiden du er på arbeidsplassen. Skade som oppstår på reise til og fra arbeid faller utenfor arbeidstiden, og dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen.

Ansatte som av arbeidsgiver gis hjemmekontor, enten som følge av koronatiltak eller som følge av annen avtale, er fortsatt dekket under yrkesskadeforsikringen.

Tips til arbeidsgiver: man kan tegne frivillig utvidet forsikring som gir dekning for skader på vei til og fra arbeidet.

Skade «under utførelse» av arbeid

Det er også et krav at skaden må inntreffe under utførelse av arbeid, for arbeidsgiver. Inntreffer skaden ved gjøremål av privat art i arbeidstiden, er skaden ikke dekningsmessig.

Husk å melde skade!

Meld skade til yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig. Skriv en utfyllende skadeforklaring, opplys gjerne om vitner.

Send skademelding til NAV. Folketrygdloven har også regler om yrkesskade, blant annet betaler HELFO egenandeler ved behandlingsutgifter etter godkjent yrkesskade og du har rett til menerstatning ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 %, samt at det gis rett til uførepensjon dersom inntektsevnen blir redusert med minst 30 % som følge av yrkesskade.

Undersøk også om du har egne forsikringer som gir dekning for ulykke eller uførhet.

Hovedtariffavtale

Arbeidstakere som arbeider i stat eller kommune har særfordeler gjennom Hovedtariffavtaler, som kan gi et bedre erstatningsoppgjør enn reglene i yrkesskadeforsikringsloven. Har du dekning både gjennom en hovedtariffavtale og yrkesskadeforsikring, har du rett til den erstatningen som gir deg høyest utbetaling.

Skrevet av advokat Ruth Nying Frøland.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på tlf.: 40 00 36 60 eller post@tonset.no, eller Ruth direkte på tlf.: 481 15 290 eller ruth@tonset.no.

Vi hjelper deg gjerne!